polhist logo

Kutatási információk

E-mail Nyomtatás PDF

A kutatóterem nyitva tartása:

Hétfő: 8.30 - 18.00 óra
Kedd - szerda: 8.30 - 16.00 óra
Csütörtök - péntek: zárva

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2., II. emelet

A kutatóterembe a portán átvett mágneskártyával lehet belépni.

Felvilágosítás kérhető a 301-20-21-es, a 301-20-22-es és 301-20-20/106-os mellék telefonszámon vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címén.
Értesítjük tisztelt kutatóinkat, hogy a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár másolatkészítési díjai 2015. május 12-től az alábbiak szerint alakulnak:

Fénymásolat:
1-200 db. 150 Ft,
201-400 db. 175 Ft,
400 db. felett 200 Ft.

A digitális másolatok elkészítésének díja:
A/4-es irat szkennelése: 635 Ft,
A/3-as irat szkennelése: 1015 Ft.

A digitális másolatok közlési díja megállapodás szerint történik, de minimálisan 3000 Ft + áfa. 

***

Felhívjuk kutatóink figyelmét, hogy a másolatok megrendelésénél minden esetben előleget kell fizetni: a várható teljes másolási díj 50%-át. Ennek hiányában nem lehetséges másolatokat rendelni.

Felhívjuk kutatóink figyelmét arra is, hogy a korábban megrendelt és elkészült, de át nem vett másolatokat a kutatás folytatása előtt az átvétel időpontjában érvényes díjszabás szerinti áron át kell venni, ellenkező esetben újabb fénymásolat-kérést nem teljesítünk. A korábban megrendelt és el nem készült másolatok a megrendeléskor érvényes áron vehetőek át.


***

A Politikatörténeti Intézet munkatársai és az intézeti projektekben részt vevők számára a másolatkészítési díjak a következők:

100 darabig ingyenes,
101-300. db. 75 Ft,
300 darab felett 125 Ft.

Budapest, 2015. május 12.

Horváth Julianna
levéltár-igazgató


Felhívjuk a kutatók figyelmét, hogy levéltárunkban a kutatók regisztrálása és a kutatási kérelmek kitöltése számítógépes rendszer segítségével történik. A kutatás megkezdéséhez Támogató nyilatkozat szükséges, amely rtf és PDF formátumban letölthető innen:

Támogató nyilatkozatot csak tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző (az MTA intézetek vezetői, az állami egyetemek rektorai, dékánjai, az állami főiskolák főigazgatói, a tudományos céllal, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott közalapítványok ill. tudományos céllal létrehozott magánalapítványok vezetői, a megyei, fővárosi, városi levéltárak, múzeumok vezetői stb.) vagy közfeladatot ellátó szerv vezetője adhat.

A Támogató nyilatkozat csak a kutatást támogató szerv aláírásával és pecsétjével ellátva érvényes!

A levéltár a nem tudományos kutatók, illetve középiskolai vagy felsőoktatási intézmények hallgatóinak esetében a Támogató nyilatkozat mellékleteként témavázlat benyújtását is kérheti.

Az rtf formátumban letöltött Támogató nyilatkozat szövegszerkesztő programmal (pl. MS Word) kitölthető, majd kinyomtatható és postai úton visszaküldhető a levéltár címére vagy személyesen leadható a levéltárban.
A PDF formátumban letöltött Támogató nyilatkozat a kinyomtatást, majd kitöltést követően postai úton visszaküldhető a levéltár címére vagy személyesen leadható a levéltárban. Ez a megoldás nem feltételezi, hogy a felhasználó bármilyen szövegszerkesztő programmal rendelkezzen.
A PDF fájl megnyitásához szükséges Acrobat Reader program ingyenesen terjeszthető, szükség esetén az alábbi helyről letölthető.Kutatási szabályzat

1. A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (a továbbiakban Levéltár) az 1995. évi. LXVI. tv. 35.§. 7. bekezdése alapján nyilvános magánlevéltár.

2. A Levéltár irataiban folyó kutatás az alábbi jogszabályokon és azok módosításain alapszik: az 1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (a továbbiakban Ltv.), az 1995. évi LXV. tv. az államtitokról és a szolgálati titokról (a továbbiakban Ttv.), az 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló (Atv.), valamint a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet.

3. A kutató a kutatás megkezdése előtt a kutatóteremben lévő, erre rendszeresített számítógépen regisztráltatja magát és megadja a személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat: neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, a személyazonosságot igazoló okmány megnevezése és száma, valamint más ország kutatója esetén az okmányt kiállító ország megnevezése, továbbá meghatározza a kutatás célját, témáját és időhatárát és a folyamatos kapcsolattartáshoz szükséges alábbi adatokat: ideiglenes lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím. A kutatóterem felügyelője a fenti adatokat saját számítógépén, a kutató okmányainak segítségével ellenőrzi, majd kinyomtatja a Kutatási kérelem elnevezésű adatlapot.

4. A kutatónak valamennyi témájára külön kérelmet kell benyújtani. A kutatási kérelem személyre szól és másra át nem ruházható.

5. Azoknak a kutatóknak akik az Ltv. 24.§ - a (1-4.) bekezdése alapján személyes adatokat tartalmazó levéltári anyagokat kívánnak kutatni, a kívánt iratok kiadása előtt ún. Kutatói nyilatkozatot (Adatvédelmi nyilatkozatot) kell kitölteni.

6. A kutatóterem felügyelője a kutatóval ismerteti a levéltár kutatási szabályzatát. Ezt követően a Kutatási kérelem és a Kutatói nyilatkozat aláírásával a kutató kötelezettséget vállal a számára kiadott levéltári anyag rendjének és fizikai állapotának megőrzésére és a kutatási szabályzatban foglaltak betartására.

7. Ha a kutató az Ltv. 24.§ - a 2.bek. c. pontjában meghatározott kutatást kíván végezni, kutatási kérelméhez ún. Támogató nyilatkozatot kell csatolni (1. sz. melléklet). Támogató nyilatkozat adására csak tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző, közfeladatot ellátó szerv vezetője illetékes (az MTA intézetek vezetői, az állami egyetemek rektorai, dékánjai, az állami főiskolák főigazgatói, a tudományos céllal, jogszabállyal vagy kormányhatározattal létrehozott közalapítványok ill. tudományos céllal létrehozott magánalapítványok vezetői, a megyei, fővárosi, városi levéltárak, múzeumok vezetői stb.).

8. A levéltár a nem tudományos kutatók illetve középiskolai vagy felsőoktatási intézmények hallgatóinak esetében az ún. Támogató nyilatkozat mellékleteként a témavázlat benyújtását is kérheti.

9. A kutatási kérelem jóváhagyása, vagy bármely okból történő teljes vagy részleges elutasítása a levéltár igazgató hatáskörébe tartozik. Elutasítás esetén a kutató a Politikatörténeti Intézet főigazgatójához fordulhat.

10. A kutatási kérelem jóváhagyását követően az iratanyag a kutatóteremben található levéltári segédletek alapján, a jelzetek növekvő rendjében igényelhető, a kutatóknak rendszeresített számítógép segítségével. A kért anyagokat a kutatótermi felügyelő kérőlapra nyomtatja, majd átadja a raktárkezelőnek.

11. A kutató egy alkalommal két kérőlapnyi (legfeljebb húsz jelzet) anyagot kaphat. A témára vonatkozó iratokat a kérőlap beadását követően legkésőbb egy héten belül a kutató rendelkezésére kell bocsátani.

12. A kutató a levéltári anyag átvételét a kérőlap aláírásával igazolja. Ha a levéltári anyagban bármilyen rendellenességet észlel, köteles jelezni a kutatóterem felügyelőjének. Ennek tisztázásig a kutatást fel kell függeszteni.

13. A kutató a kutatóterembe érkezésekor a Látogatási naplót aláírja és beírja abba érkezésének és távozásának idejét.

14. A kutató köteles táskáját és kabátját a ruhatári szekrényben elhelyezni. A kutatóterembe csak írópapírt, írószereket, nagyítót és a kutatáshoz szükséges számítógépet (laptop) szabad bevinni.

15. Magnetofont a kutatóteremben nem szabad használni. Ilyen igény felmerülése esetén a levéltár igazgatója dönt - a levéltári anyaggal kapcsolatos biztonsági szempontokat is mérlegelve -, hogy külön helyiség biztosítása indokolt, illetve lehetséges-e.

16. A kutató az iratokat a kutatóterem felügyelőjétől veszi át és napi munkája befejeztével hiánytalanul neki adja vissza. Az iratok ellenőrzéséről a kutatóterem felügyelője gondoskodik.

17. A kutató a kérőlapok aláírásával jelzi munkája befejezését és jóváhagyja a levéltári anyag raktárba történő visszahelyezését. Amíg a kutató nem írja alá a kérőlapot, addig az anyagot a kutatóteremben kell őrizni.

18. Amennyiben a kutató előzetes bejelentés nélkül a számára kikészített anyagban a kutatást 30 napon belül nem kezdi meg, vagy munkáját 30 napnál hosszabb ideig szünetelteti, a kutatóterem felügyelője az anyagot a raktározási helyére visszaküldi.

19. Az iratok reprodukálását a kutatónak a kutatóterem felügyelőjétől kell kérnie, a pontos levéltári jelzetek megadásával. A másolást a levéltár igazgató, vagy megbízottja engedélyezi. A Levéltár a másolást a megrendelés napjától számítva legkésőbb egy hónapon belül köteles teljesíteni. A másolás visszautasítását indokolni kell.

20. Személyes adatokat tartalmazó az Ltv. 24.§-a 1. bekezdésében meghatározott védelmi időn belül keletkezett iratokról - kivéve, ha ahhoz az érintett vagy halála esetén hozzátartozója hozzájárult - teljes másolat nem, csak anonimizált másolat adható ki. (Az Ltv. 24.§ -a 3. és 4. bekezdése szerinti esetekben is!) Az anonimizált másolatot a kutatóterem felügyelője hitelesíti.

21. A másolatok árát készpénzzel lehet kiegyenlíteni. A kutató számára szabályszerűen kiállított számlát kell adni.

22. A másolat felhasználásának jogi konzekvenciái a kutatót terhelik.

23. A kutatószolgálatnak biztosítani kell a kutatók számára szükséges konzultáció lehetőségét.

24. E szabályzat vonatkozik a Levéltár külső raktárában őrzött anyagok kutatására is, azzal az eltéréssel, hogy a kutatás a BFL Teve utcai kutatótermében történik. A kutató a számítógépes regisztrációval egyidejűleg annyi kérőlapot tölthet ki az általa kutatott fondból, amellyel munkája folyamatosságát biztosítani tudja; így alkalmanként két kérőlapnyi iratanyagot tudunk a rendelkezésére bocsátani. Minden további kérőlap kitöltése a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban (a továbbiakban: PIL) történik. Az iratanyag előkészítési ideje 5 munkanap.

25. A külső raktárból kikért anyagon dolgozó kutató a kért anyagot a BFL kutatótermi felügyelőjétől kapja meg a szabályzat szokásos rendje szerint. A kutató a napi munka befejezése után a BFL kutatótermi felügyelőjének adja vissza az iratanyagot.

26. A külső raktárban őrzött iratanyagokról fénymásolat kérése a kérőlapokhoz előre mellékelt másolatkérő lapokon történik. A fénymásolat elkészítése a kéréstől számított egy hónapon belül történik. A másolat ellenértékét a PIL-ben készpénzzel kell kiegyenlíteni. A kutató itt veheti át az elkészült másolatokat is.

27. A Levéltár a rendezés alatt álló levéltári anyagokban nem engedélyez kutatást, melyről a kutatás megkezdése előtt informálni kell a kutatót.

28. A Levéltár az őrizetében levő levéltári anyagokat illetően fenntarthatja magának a publikálás elsőbbségének jogát. Amennyiben az irat publikálása a Levéltár munkatervében szerepel, a Levéltár nem köteles arról másolatot adni.

29. A Levéltár a kutatási kérelmekről és a kutatásra kiadott levéltári anyagokról számítógépes nyilvántartást vezet, de továbbra is köteles megtartani a kutatási kérelmeket, a kutatói és támogatói nyilatkozatokat, továbbá a másolatkészítés dokumentumait. (Erről a Kutatószolgálat és a levéltári raktárak működéséről szóló belső szabályzat rendelkezik.)

30. Ha a kutató a levéltári anyagot megrongálja, rendjét megváltoztatja, nem hajlandó a kutatóterem működési szabályzatát betartani, ha magatartásával zavarja a Levéltár rendjét, a kutatóterem felügyelője azonnal értesíti a levéltár igazgatóját, aki a kutatást felfüggesztheti és a kutatót a kutatóterem elhagyására szólíthatja fel.

31. Az iratok eltulajdonítása esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A történtekről értesíteni kell a Politikatörténeti Intézet főigazgatóját, aki a levéltár igazgatóval közösen határozatot hoz az ügyben, amelyről az illető kutató írásbeli értesítést kap.

32. A levéltár a birtokában lévő iratokat csak kiállítás céljára kölcsönzi.

33. A levéltár kézikönyvtárának használatáról külön szabályzat rendelkezik.

Jelen szabályzat a Politikatörténeti Intézet Kht. vezetői értekezletének határozata alapján 2005. január 3-án lép hatályba.

A kutatóterem nyitva tartásának ideje:
Hétfő - szerda 8.30-16.00
Péntek 8.30-15.30
Csütörtök Zárva

A BFL kutatótermének nyitva tartási ideje:
Hétfő - kedd, csütörtök 9.00-16.00
Szerda 9.00-19.00
Péntek 9.00-13.00


Budapest, 2005. január 1.

Zalai Katalin
levéltár igazgató

Földes György
főigazgató

Módosítás dátuma: 2015. május 12. kedd, 14:51